Afdrukken

privacybescherming

De Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps (GMC), doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het GMC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als GMC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan je contact opnemen met het bestuur.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten, donateurs, sponsors en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van lobbycontacten, donateurs, sponsors en/of geïnteresseerden worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verstrekking aan derden

GMC zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Zo verstrekken wij persoonsgegevens aan:

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Het GMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Het GMC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals;

 

Website

Op de verenigingswebsite gebruikt het GMC alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met het bestuur van GMC op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contact

 Vincent Limburg

Laatste versie 25-5-2018