privacybescherming

De Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps (GMC), doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het GMC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als GMC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan je contact opnemen met het bestuur.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Telefoonnummer(s); E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum.
 • Lidnummer; Soort lid; Wel of geen eigen instrument; Bankrekeningnummer; Gegevens betalingsplichtige; Betalingstermijnen.
 • Inschrijving muziekschool: Naam muziekdocent, Cursus, Instrument.

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam; Adres; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Bankrekeningnummer; Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten, donateurs, sponsors en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van lobbycontacten, donateurs, sponsors en/of geïnteresseerden worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding voor een actie, mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam; Adres; Telefoonnummer(s); E-mailadres; Bankrekeningnummer; Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact, donateur, sponsor en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door het GMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het GMC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam; E-mailadres; Geslacht

Jouw persoonsgegevens worden door het GMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

GMC zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Zo verstrekken wij persoonsgegevens aan:

 • Brabantse Bond van Muziekverenigingen;
 • Gemeente Geldrop-Mierlo;

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Het GMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Het GMC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals;

 • Alle personen die namens het GMC van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordverklaring op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Website

Op de verenigingswebsite gebruikt het GMC alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met het bestuur van GMC op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contact

 Vincent Limburg

Laatste versie 25-5-2018


 

Al sinds 1888 - dus al meer dan 130 jaar! - draagt het Geldrops Muziekcorps muziek een warm hart toe. Wij zijn trots op onze vereniging en delen onze passie graag met u. Het GMC is onder te verdelen in drie groepen die zowel samen als afzonderlijk repeteren en optreden:

• de slagwerkgroep • het harmonieorkest • het opleidingsorkest • Lees voor meer informatie Wie zijn wij?

 aanhanger GMC

De bestuursleden van het GMC zetten zich vrijwillig in voor het voortbestaan van het Geldrops Muziekcorps en hopen dit nog lang te mogen blijven doen. Regelmatig organiseren wij activiteiten gericht op amusement en educatie. Om u te kunnen blijven verrassen en onze passie voor muziek en cultuur door te kunnen geven aan de volgende generatie, kunnen we uw steun goed gebruiken. U kunt eenmalig een bedrag doneren of Vriend worden van het Geldrops Muziekcorps of ons sponsoren.
U kunt ons ook GRATIS sponsoren via Sponsorkliks

Geef onze muziek een toekomst!