Afdrukken

Het 'Geldrops Muziekcorps' (GMC) is volgens de statuten opgericht op 1 oktober 1888. Historisch gezien klopt dit echter niet: het GMC is ontstaan uit 'La Réunion Musicale', dat op 1 oktober 1885 is opgericht, als fanfare. Maar al sinds 1938, toen het gouden jubileum is gevierd, wordt 1888 als oprichtingsjaar aangehouden. Het bestuur heeft toen de periode van niet functioneren van het muziekkorps op drie jaar gesteld en telde deze periode niet meer mee bij jubilea.

bewijs van aandeel 1885
  bewijs van aandeel van C.J. ter Borgh, burgemeester van Geldrop

In de jaren voor de oprichting van 'La Réunion Musicale' moet er een 'L'Union Musicale' zijn geweest, wat blijkt uit diverse krantenberichten. Geldrop, 3 Nov. "Ten 9 ure begeleidde de fanfare L Union Musicale de oud-zouaven naar de kerk, alwaar door den heer Kapellaan Haast, die zelf een broeder onder de zouaven telt, eene hoogdienst werd opgedragen, gedurende welke het koor eene schoone muziekmis uitvoerde. Na de Mis had een feestelijke optogt met garde d'lionneur, Pauselijke en nationale banieren en fanfare-muziek plaats, terwijl op het marktplein de eerewijn werd aangeboden door de direktie der Union Musicale , welk gezelschap onder anderen een nieuw Zouavenlied uitvoerde, dat later ook gezongen werd en waarvan de tekst aldus luidt: De faam van 't puik der braven Wekt in ons hart een lied! Triomf! het zijn Zouaven, Zouaven wijken niet"..... in de Roosendaalsche Courant, 11-11-1868.                    

Het oudste bewaard gebleven notulenboek van 'La Réunion Musicale' begint op 6 februari 1897. In de verslagen na 1897 wordt niet meer over 'fanfare', maar steeds over 'harmonie' geschreven. Verondersteld mag dus worden dat er in dat jaar 'houten' instrumenten zijn aangeschaft voor het korps.

notulenboek 1897
                                                  notulenboek uit 1897

De leden van 'La Réunion Musicale' zijn werkende leden (dat zijn de muzikanten, zij betalen geen contributie), donateurs (betalen ƒ 5.- per jaar) en honoraire leden (betalen ƒ 2.- per jaar). De harmonie krijgt van de gemeente een jaarlijkse subsidie van ƒ 100 in ruil voor een jaarlijks concert ten behoeve van 'den algemeenen arme'.

De eerste jaren zijn de vaste inkomsten te gering om een vaste dirigent te kunnen aantrekken. Pas in 1897 besluit het bestuur een dirigent aan te stellen die minstens 2½ uur per week moet repeteren en vooraf les moet geven aan de aspirant leden. Het wordt de heer P. Madlener uit Eindhoven, tegen betaling van ƒ 4. - per repetitie voor salaris, reis- en verblijfkosten. Een ander besluit is dat de leden 5 cent boete moeten betalen voor elk verzuim van een repetitie of uitvoering en 2½ cent boete voor te laat komen.

De harmonie houdt regelmatig muzikale rondwandelingen waarbij van tevoren wordt bepaald welke cafés en in welke volgorde, worden bezocht. De caféhouders zijn allemaal donateurs of ereleden en daar moet men wel rekening mee houden. Daardoor worden er vaak meer gelegenheden bezocht dan goed is voor de naam van het korps.

Concerten worden, zoals gebruikelijk in die tijd, altijd gecombineerd met een voordracht of een toneeluitvoering (een komedie of een klucht). In het jaar van het zilveren jubileum (1910) telt de vereniging 24 werkende en 9 aspirant leden, 21 donateurs en 63 honoraire leden. Beschermheer is Mr. Hendrik Nicolaas Cornelis Baron Van Tuyll van Serooskerken.

Ruim 100 jaar geleden, op 30 oktober 1913, is de officiële ingebruikname van het spoorwegtraject Eindhoven-Weert. Op het met vlaggen versierde perron in Geldrop zorgt de harmonie voor de feestelijke muziek en houdt burgemeester Fleskens een toespraak voor het gezelschap van genodigden, onder wie Minister Lely van Waterstaat. 's Avonds geeft de harmonie een concert op de Heuvel en is er feest met een groot vuurwerk.

Het 40-jarig bestaansfeest in 1925 is nauwelijks achter de rug of er ontstaat onenigheid in de vereniging. Dirigent Madlener wordt na 28 jaar eervol ontslagen omdat de kas leeg is. Op 13 oktober 1926 deelt het bestuur (Jos Verleg, P. Verleg, M. van Laarhoven) in een brief aan het gemeentebestuur mee dat het gezelschap wordt opgeheven en dat de instrumenten aan de gemeente worden geschonken.

La Réunion Musicale, 1889
                                                          La Réunion Musicale, 1889