Het 'Geldrops Muziekcorps' (GMC) is volgens de statuten opgericht op 1 oktober 1888. Historisch gezien klopt dit echter niet: het GMC is ontstaan uit 'La Réunion Musicale', dat op 1 oktober 1885 is opgericht, als fanfare. Maar al sinds 1938, toen het gouden jubileum is gevierd, wordt 1888 als oprichtingsjaar aangehouden. Het bestuur heeft toen de periode van niet functioneren van het muziekkorps op drie jaar gesteld en telde deze periode niet meer mee bij jubilea.

bewijs van aandeel 1885
  bewijs van aandeel van C.J. ter Borgh, burgemeester van Geldrop

Op 20 maart 1928 wordt een vergadering gehouden met 16 oud-leden en oud-bestuursleden van 'La Réunion Musicale' om tot heroprichting te komen. Een maand later wordt een nieuw bestuur gekozen: Frans Bemelmans, Henri van der Linden, Jos. Verleg, W. van den Boomen en M. van Laarhoven. De heropgerichte harmonie krijgt de naam 'Geldrops Muziekcorps', dat met een renteloos voorschot van ƒ 350.- van de N.V. Wertha (bierbrouwerij in Weert) van start gaat. Dirigent wordt H. Smeulders uit Nuenen. Op 10 juni 1928 wordt na de Hoogmis een muzikale groet gebracht aan burgemeester A.N. Fleskens en een eerste muzikale rondwandeling gemaakt.

Na uitvoerige discussie kent de gemeenteraad ƒ 50.- subsidie toe aan het GMC. Met groot doorzettingsvermogen en grote zuinigheid en het brengen van persoonlijke financiële offers lukt het de vereniging zich staande te houden.

In 1933 fuseert het GMC met de 'Patronaatsharmonie'. Kapelaan Völker, de leider van het Rooms Katholieke Jongenspatronaat in Geldrop, wist in 1926 van de gemeente de ingeleverde instrumenten van 'La Réunion Musicale' in bruikleen te krijgen en richtte toen de 'Patronaatsharmonie' op. Deze had onder leiding van Harrie van Abeelen enkele jaren van bloei beleefd. Maar de kosten worden te hoog en de leden te oud om zich nog patronaatsjongens te voelen.

In 1948 wordt het diamanten jubileum gevierd met o.a. het eerste nationale bondsconcours en festival van na de oorlog, georganiseerd door de 'R.K. Bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom 's-Hertogenbosch'. Pastoor Alb. A.M. van Mackelenbergh schrijft in het programmaboekje: 'Dit memorabele feit [zestigjarig bestaan] wordt gevierd met volle instemming van de bevolking op echt Brabantse wijze: met muziekwedstrijden, met bier, brandewijn met suiker en boerenjongens, gerookte paling en kramen met zuur.'

Geldropse Courant, 5 mei 1950

Dit vaandel uit 1963 is gebruikt tot 2013 →

Het vaandel uit 1963

Op 18 mei 1963 wordt het 75-jarig bestaan van het GMC gevierd met een eucharistieviering in de H. Brigidakerk, een koffietafel in 't Groen Koffiehuis, een muzikale rondwandeling en een huldiging in harmoniezaal Van Leeuwen. Het korps krijgt van de burgerij van Geldrop een nieuw vaandel, 2 schellenbomen en twee concertpauken. Het GMC is gestoken in nieuwe blauwe uniformen.

Het GMC in 1989
   Het GMC in 1989 met jeugdharmonie en majorettes

In 1986 neemt Wim Verstraaten, president van het GMC, het initiatief tot heroprichting van de ter ziele gegane jeugdharmonie. Vanwege de vele oudere leden in het harmonieorkest (al 4 diamanten en 3 gouden jubilarissen) is dat voor het voortbestaan van de harmonie wenselijk. Op 23 mei 1987 gaat, in samenwerking met de muziekschool, deze jeugdharmonie van start met 30 leden. Met als dirigent Pieter Seuren wordt elke zaterdagochtend gerepeteerd. Omdat de ouders van de jeugdleden moeite hebben met het repeteren in een café, repeteert de jeugdharmonie 'De Schietspoel' aan de Deelenstraat.

GMC gebouw
Afbeelding in het Clubblad van het 'GMC gebouw' aan de Mierloseweg
(gesloopt in 2002)

In 2001 besluit het bestuur per 1 januari 2002 te stoppen met het majorettekorps. Eerder in 1998 stelde het toenmalige bestuur dit ook al voor, maar dat leidde toen tot zoveel tumult in de vereniging dat het bestuur in zijn geheel aftrad. Het GMC kan de hoge kosten van de majorettengroep niet meer dragen. Ondanks alle successen op concoursen is het ledenaantal sterk gedaald. De overgebleven majorettes en instructrices sluiten zich aan bij Twirl- en Majorettengroep 'The Reflections'. In 2013 lijkt deze vereniging niet meer actief te zijn.

Het jubileumjaar 2013 wordt geopend op 12 januari met een Nieuwjaarsconcert in Verenigingsgebouw 'De Borgh'. De bezoekers worden met champagne verwelkomd. Na het concert kan men onder het genot van een hapje en een drankje nog nagenieten op een gezellige 'afterparty'. Dank zij het talrijke publiek en de gastvrijheid van de vrijwilligers van 'De Borgh', is het een heel gezellige en geslaagde avond.

Nieuwjaarsconcert in' De Borgh'
   Nieuwjaarsconcert in' De Borgh'

André Cardinaal Erik Verbaandert
  André Cardinaal Erik Verbaandert

Dirigenten na 1945  

Directie Harmonieorkest:

1945 Martien van de Laar - 1964 Joh. Dol – 1968 Wim van der Velden – 1985 Henk van de Weijer – 1989 André Cardinaal – 1997 Erik Verbaandert – 2004 Andreas van Zoelen – 2007 Guido Collaris – 2010 Henk Mertens